Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie Lipiec 22 2019 22:36:15
BIP PIW Świebodzin
Nawigacja
ASF
Bioasekuracja

Informacje i przepisy

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców

Odstrzał sanitarny dzików
RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie, ul. Zachodnia 58, 66-200 Świebodzin.

2. Z Administratorem można się kontaktować:

   a) telefonicznie pod numerem: 68 382 25 54;

   b) mailowo pod adresem: swiebodzin.piw@wet.zgora.pl

3. Powołany Inspektor Ochrony Danych: Rafał Guzik; kontakt: abi@vp.pl

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

   a) w ramach udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

   b) w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   c) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   d) w celu wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

5. W szczególności Administrator będzie przetwarzał Państwa dane zgodnie z:

   a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,

   b) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,

   c) ustawą dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

   d) ustawą dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

   e) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

   f) ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,

   g) ustawą  z  dnia  14  czerwca  1960  r. - Kodeks  postępowania administracyjnego;

   h) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą Państwo zwracacie się do Administratora.

7. Państwa dane mogą być przekazane:

  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

   b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe wyłącznie dla Administratora.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach.

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu.